Vedtægter for Svogerslev Gymnastikforening (Vers. 30. april 2018)
 
1. Foreningens navn er SVOGERSLEV GYMNASTIKFORENING, hjemhørende i Roskilde kommune.Dens formål er at samle medlemmer, aktive som passive til idrætslig og socialt samvær.
 
2. Foreningen skal være tilsluttet de nødvendige idrætslige sammenslutninger.
 
3. Bestyrelsen består af optil 8 medlemmer som alle vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Formand og optil 3 bestyrelsesmedlemmer vælges ulige år, mens kasserer og optil 3 bestyrelsesmedlemmer vælges lige år. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.
Afgår et bestyrelsesmedlem før udløbet af en valgperiode, kan bestyrelsen vælge en afløser for perioden frem til næste ordinære generalforsamling.
Endvidere vælges 2 revisorer for 2 år, skiftevis på valg.
 
4. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest med udgangen af maj. Denne er foreningens højeste myndighed. Her aflægges beretning, og regnskabet, som følger kalenderåret, fremlægges i revideret stand. Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig uanset de mødtes antal.
 
5. Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:
 
a. Valg af dirigent
b. Formandens beretning
c. Regnskabet fremlægges
d. Indkomne forslag
e. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor jfr. punkt 3
f. Evt.
 
6. Ved for lang restance kan medlemmet, efter bestyrelsens skøn, udelukkes fra foreningen, og genoptagelse kan kun finde sted, når al gæld er indfriet.
 
7. Tegning og hæftelse.
 
a. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og ét bestyrelsesmedlem i forening.
b. Formanden og ét bestyrelsesmedlem bemyndiges til hver for sig at underskrive på bankkonti samt at meddele prokura.
c. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de på foreningen påhvilede forpligtigelser.
d. Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.
 
8. Indvarsling af generalforsamling sker dels på foreningens hjemmeside og ved opslag på foreningens aktivitetssteder. senest 8 dage før. Forslag som ønsket behandlet, skal være formanden i hænde senest 3 dage før.
 
9. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10 medlemmer fremsætter begæring herom til formanden ledsaget af en dagsorden.
 
10. Vedtægtsændringer kan kun besluttes på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.
 
11. Ved generalforsamlingen er almindeligt stemmeflertal afgørende. Stemmeberettiget er alle aktive og passive over 15 år. Valgbare er alle medlemmer over 15 år – dog skal mindst 2 medlemmer valgt af generalforsamlingen være mindst 18 år og 1 mindst 25 år.
 
12. Hvis et medlem udviser utilbørlig optræden, kan bestyrelsen til enhver tid udelukke dette medlem for bestandigt eller for et bestemt tidsrum.
 
13. Foreningen kan ikke ophæves, så længe en fjerdedel af medlemmerne stemmer for dens beståen.
 
14. I tilfælde af foreningens ophævelse skal foreningens kontante penge samt øvrige aktiver tilfalde DGI Midt- og Vestsjælland.
 
Vedtægterne er sidst ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 30. april 2018.